DASAR PENGURUSAN MURID [HAL EHWAL MURID]

4.0   DASAR PENGURUSAN KELAS Buku Jadual Kedatangan Murid (BJKM)Semua butiran murid hendaklah dilengkapkan dalam bulan pertama persekolahan (Januari).Menandakan BJKM pada setiap hari persekolahan sebelum pukul 8.00 pagi. Sila ambil perhatian terhadap murid yang datang lewat dan murid ponteng sekolah. Murid yang datang lewat dikira sebagai hadir. Bagaimana pun, sekolah perlu menyediakan rekod nama, kelas, masa tiba…