LIMA DOMAIN KECERDASAN EMOSI (EQ)

Goleman mengenalpasti lima domain kecerdasan emosi (EQ) iaitu kesedaran emosi kendiri, pengurusan emosi kendiri, motivasi diri, empati dan kemahiran sosial. 1) KESEDARAN EMOSI KENDIRIKesedaran emosi kendiri adalah kunci EQ kerana penilaian dilakukan secara realistik pada kebolehan dan keyakinan diri yang dimiliki oleh individu. Kesedaran emosi kendiri dapat didefinasikan sebagai kebolehan mengenalpasti, mengetahui dan mengiktiraf emosi…